Next on Fox: “When Congressmen Attack!”

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=v60oNUoHBYM[/youtube]

blog